دوره نوجوانان

S

S

C

نوجوانان دوازده الی سیزده‌ساله که هیچ تجربه زبان‌آموزی ندارند وارد سطح یک دوره چهارساله (شانزده ترم) نوجوانان می‌شوند. چنانچه نوجوانی دارای تجربه زبانی باشد متناسب با زمینه زبانی‌اش در یکی از ترم‌های شانزده‌گانه قرار می‌گیرد.

در این دوره نیز همه مهارت‌های چهارگانه زبانی (خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن) مورد تأکید هستند و همه آموخته‌ها به‌صورت طبیعی مورداستفاده قرار می‌گیرند.